პუბლიკაციები

ლინგვისტური ტექნოლოგიების ჯგუფის წევრების სამეცნიერო საქმიანობა აპრობირებულია ადგილობრივ და საერთაშორისო ფორუმებზე. გამოქვეყნებულია სამეცნიერო შრომები:

 1. ქ. დათუკიშვილი, ქართული ენის მორფოლოგიური პროცესორი - მანქანური ანალიზისა და სინთეზის ინსტრუმენტი, ჟურნალი „ქართველოლოგია“, 2013, N4, გვ. 104-106
 2. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, ლექსიკონების შედგენის პროგრამული ინსტრუმენტი, საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, III, თბილისი, 2013, გვ. 40-42. https://ice.ge/of/wp-content/uploads/symp_2013_3/masalebi.pdf
 3. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, ქართული ენის ელექტრონული ლექსიკონის შედგენის პრინციპებისათვის, საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, IV, თბილისი, 2015, გვ.51-52. https://ice.ge/of/wp-content/uploads/symp2015/konferenciis%20masala.pdf
 4. ქ. დათუკიშვილი, გ. ცოცანიძე, ნ. ლოლაძე, გრამატიკული ინფორმაციის წარმოდგენის პრინციპები „ქართულ ლექსიკონში“, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012, გვ. 73-74 (თანაავტორები: გ. ცოცანიძე, ნ. ლოლაძე). https://ice.ge/of/wp-content/uploads/batumi/Batumi-2012.pdf
 5. ქ. დათუკიშვილი, გ. ცოცანიძე, ნ. ლოლაძე, „ქართული ლექსიკონი“ - თანამედროვე ქართული ენის სასწავლო-განმარტებითი ლექსიკონი, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010, გვ. 68-69.
 6. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, ლექსიკოგრაფიული სამუშაოების ორგანიზება და მართვა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“). I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010, 68-69.
 7. ქ. დათუკიშვილი, ენობრივ შეცდომათა ელექტრონული ლექსიკონი, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, 2008, გვ. 121-122.
 8. ქ. დათუკიშვილი, სახელთა მორფოლოგიური ანოტირების საკითხები ქართული ენის კორპუსისათვის, ბუნებრივ ენათა დამუშავება, VI, 2008, გვ. 13.
 9. ქ. დათუკიშვილი, ქართული სამწერლო ენის კორპუსი – ნაციონალური კორპუსის სტრატეგიის განმსაზღვრელი, ბუნებრივ ენათა დამუშავება, V, 2007, გვ. 11-12.
 10. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, ქართული ენის კორპუსის სტრუქტურა, ბუნებრივ ენათა დამუშავება (ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები), III, თბილისი, 2005, გვ. 21-22.
 11. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, მორფოლოგიური ინფორმაციის სტრუქტურა ქართული ენის კორპუსისათვის, ბუნებრივ ენათა დამუშავება (ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები), III, თბილისი, 2005, გვ. 13-14.
 12. Georgian National Corpus, Sixth International Tbilisi simposium Language, logic and computation, თბილისი, 2005, (თანაავტორები: ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი).
 13. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, ქართული ენის კორპუსი (მიზნები და ამოცანები), ბუნებრივ ენათა დამუშავება (ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები), II, თბილისი, 2004, გვ. 12-13.
 14. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, ქართული ენის მანქანური დამუშავება (მორფოლოგიის დონე), ბუნებრივ ენათა დამუშავება (ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები), I, თბილისი, 2003, გვ. 15-17.
 15. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, Morphplpgic processor of the Georgian language 5-th International Simposium Language, logic and computation, თბილისი, 2003, გვ. 16.
 16. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, The Program of Syntesis and analysis of the Georgian language, Fourth Tbilisi simposium Language, logic and computation, თბილისი, 2001, გვ. 14-15.
 17. ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, Formalized Morphological Model of Georgian language, Third Tbilisi simposium Language, logic and computation, თბილისი, 1999, გვ. 10-12.
 18. ქ. დათუკიშვილი, მწკრივის პარადიგმის მოდელირებისათვის ქართულში, ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები, კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1997, გვ. 23-25.
 19. დათუკიშვილი, Some questions of computer sinthesis of verbs in georgian, Proceeding of the second Tbilisi simpozium on Language, logic and computation, თბილისი, 1997, გვ. 83-85.